Masz pytanie?

Regulamin serwisu cienklub.com

jesteś na stronie: cienklub.com | Regulaminy » Regulamin serwisu cienklub.com

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
IV.  Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Rezerwacja
VII.  Karta klubowa

 1. Obowiązki użytkownika

IX. Własność intelektualna
X. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
XI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę
XII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.cienklub.com, udostępniony jest Użytkownikom przez MODERN RESTBAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Jana 15, 31-017 Kraków, NIP: 6762266604, REGON: 356840840.
 2. Serwis internetowy www.cienklub.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.cienklub.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego www.cienklub.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego www.cienklub.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu internetowego www.cienklub.pl pod adresem http://www.cienklub.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem http://www.cienklub.pl użyte są w celach informacyjnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

 1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) -  MODERN RESTBAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Jana 15, 31-017 Kraków, NIP: 6762266604, REGON: 356840840.
 2. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.cienklub.pl umożliwiający złożenie rezerwacji stolika lub loży w Klubie.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.cienklub.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. KLUB - klub "Cień" w Krakowie (31-017) przy ulicy Św. Jana 15.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS - internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej http://www.cienklub.com stanowiący własność MODERN RESTBAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Jana 15, 31-017 Kraków.
 8. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca;
 9. UŻYTKOWNIK (USŁUGIOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako Sprzedający, a także jako Kupujący.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 11. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. możliwość złożenia rezerwacji w Klubie za pośrednictwem Formularza Rezerwacji,
  2. prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe.

 

 IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE  USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia rezerwacji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia rezerwacji albo zaprzestania jej składania przez Użytkownika.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa.
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. (np. usługa Newslettera, prowadzenie Konta)
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:krzysztof@cienklub.com
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. REZERWACJA

 

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji w Klubie. Użytkownicy mogą zarezerwować stoliki lub loże w Klubie, a także cały Klub, jego poszczególne części oraz sale.
 2. Rezerwacja można składać:
  1. poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji (Serwis www.cienklub.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  2. telefonicznie od wtorku do soboty pod numerem 12 422 21 77 od godz. 12:00 do godz. 20:00
 3. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Koszt rezerwacji stolika lub loży w Klubie wynosi 100 zł (słownie: sto złotych 00/100). Opłatę należy uiścić w barze Klubu.

 

 VII. KARTA KLUBOWA

 

 1. Karty klubowe jest przyznawane przez Usługodawcę stałym klientom Klubu  na zasadach komercyjnych, bezterminowo oraz uznaniowo.
 2. Karta klubowa stanowi własność Klubu, który zastrzega sobie prawo do jej odebrania bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionych kosztów przez klienta.
 3. Karty klubowe są opatrzone spersonalizowanym numerem przypisanym do konkretnego posiadacza, dlatego też nie mogą być użyczane osobom trzecim. Karty niebędące własnością osoby posługującej się nią, będą odbierane. 
 4. Karta klubowa ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela.

 

 VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług,
  2. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług, 
  3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

 IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Administratora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Rozpowszechnienie wizerunku Użytkownika biorącego udział w imprezie w Klubie nie wymaga uzyskania jego zgody. W zakresie rozpowszechnienia wizerunku Użytkownika wchodzą prawa do kopiowania, publikowania oraz dystrybucji w Serwisie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie wizerunku w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania wizerunku na wszystkich stronach internetowych Serwisu i prezentowania wizerunku innym Użytkownikom.

 

 X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

 1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.
 5. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

 XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cienklub.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
 3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 
Do góry
Znajdź nas

facebook google plus

you tube sound cloud

Tripadvisor 

Newsletter
dodaj swój adres email aby otrzymywać od nas wiadomości z najnowszymi promocjami.

Adres stopka

CIEŃ KLUB

ul. świętego Jana 15

31-017 Kraków

T. 12 422.21.77

Facebook